Regulamin sprzedaży

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralna cześć Umów oraz zamówień i obowiązuje obie strony Umowy, o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody wyrażonej przez TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK.
2. Jeżeli po zawarciu umowy kupna-sprzedaży TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK uzyska wiedzę na temat faktów, które dają podstawę do powzięcia wątpliwości co do wiarygodności kredytowej Klienta lub jeżeli sytuacja majątkowa Klienta znacznie się pogarsza, stanowiąc zagrożenie dla możliwości otrzymania zapłaty za przyjęte do realizacji zamówienie, TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK jest uprawniona do odstąpienia od umowy.
3. TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK oświadcza, ze dołoży wszelkich starań, by uzgodnione terminy dostaw były dotrzymane, równocześnie informując, ze dostawy te są uzależnione od stanu zapasów, a także właściwego i terminowego zaopatrzenia przez poszczególnych producentów. TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia Klienta w formie dostaw częściowych.
4. W przypadku wystąpienia trudności w dostawie, za które TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK nie ponosi odpowiedzialności (zakłócenia w produkcji u producentów, wojna, embargo na przywóz, tzw. siła wyższa), TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy lub stosownego przedłużenia terminu dostawy. Powyższe nie uprawnia Klienta do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi.
5. Szkody transportowe oraz wady jawne należy zgłaszać na piśmie w okresie nie przekraczającym 3 dni od dnia przyjęcia towaru.
6. Wszystkie narzędzia ręczne są objęte pełną gwarancją fabryczną, zgodnie z gwarancją ich producentów.
Reklamacje cenowe, ilościowe i asortymentowe należy zgłaszać pisemnie najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru.
7. Roszczenia z tytułu wad fizycznych produktów przedawniają się z upływem 24 miesięcy.
8. Wysyłka towarów odbywa się wybraną przez TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK firmą kurierską. W odniesieniu do każdego zamówienia o wartości poniżej PLN 1200,- (bez VAT) nalicza się kwotę transportową w wysokości PLN 19, - (powiększona o VAT). W przypadku wartości dostawy poniżej kwoty PLN 1200 , (z powodu czasowego braku towaru w magazynie oraz w przypadku dostaw uzupełniających) zasady tej nie stosuje się.
Dla przesyłek ważących powyżej 30kg oraz tzw. ”wielko-gabarytowych” stosuje się odrębny cennik zgodny z warunkami przedstawionymi przez firmę kurierską.
9. Zapłaty za towar powinny wpływać na rachunek TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK terminowo, zgodnie z ustalonymi warunkami transakcji, przedstawionymi na fakturze.
10. W przypadku zwłoki w płatności TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek, nie niższych niż obowiązująca stawka odsetek ustawowych.
11. Wzajemne rozliczenia, w formie potracenia wierzytelności dopuszczalne są jedynie za pisemnym potwierdzeniem ze strony TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK. Każde inne potracenie zostanie potraktowane jako niezrealizowane zapłaty za sprzedany towar z konsekwencja, jak w pkt.13
12. Towar wyszczególniony na fakturze, pozostaje własnością TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK do momentu uregulowania całkowitej wysokości należności przez nabywcę.
TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK. Ma on też obowiązek niezwłocznego poinformowania TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK o zaistniałej sytuacji. Kupujący jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru od wszelkiego zwyczajowego ryzyka, w szczególności od ognia, ryzyka włamania i zalania woda, do utrzymania towaru w dobrym stanie oraz jego odpowiedniego składowania.
13. W przypadku wystąpienia reklamacji (zależnie od producenta) wymagane jest odesłanie (oddanie) uszkodzonego narzędzia wraz z kopią dokumentu zakupu.
Szczegóły należy uzgodnić z TOMNAR-LU / TOMNAR-PDK. Podstawą jakiejkolwiek reklamacji jest używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
14. W odniesieniu do wszystkich otrzymanych zamówień stosuje się wyłącznie prawo polskie. O ile jest to dopuszczalne na podstawie przepisów, miejscem wykonania świadczenia jest Lublin oraz Strzyżów. Dotyczy to również siedziby sądu właściwego w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy dostawy.
15. Warunki dostawy nieopisane w niniejszym dokumencie regulowane są umową handlową.