RODO

Obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych są odpowiednio:
TOMNAR-LU Tomasz Zieliński, ul. Jana Lisa 25, 20-834 Lublin
  lub
TOMNAR-PDK Bogdan Jamróg, ul. Kołłątaja 17, 38-100 Strzyżów
2. Celem zbierania danych osobowych jest sprzedaż narzędzi i związane z tym wystawienie faktury.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Lecz niezbędne do kontaktu w sprawach sprzedaży oraz do wystawienia faktury. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.